מדיניות החלפה והחזרה

מבוא 

תקנון זה נועד להסדיר את הכללים על פיהם מנוהל מועדון הלקוחות של רי באר בע”מ (להלן: “החברה”). התנאים והכללים המנויים בתקנון זה מהווים חלק בלתי נפרד מתנאי ההצטרפות למועדון הלקוחות של החברה ולחברות בו, ולקוח המצטרף למועדון מקבל על עצמו את כל האמור בתקנון זה. עם הצטרפותו למועדון ייחשב הלקוח כמי שקרא את התקנון והסכים לכל האמור בו ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בקשר עם תנאי ההצטרפות ו/או תנאי החברות ו/או כל תנאי אחר המנוי ומצוין בתקנון זה, והכל החלק

ניתן להצטרף למועדון הלקוחות ע”י הורדת האפליקציה ו / או רישום בסניפי הרשת באמצעות הברמן ו/או מי מעובדי הסניף ע”י מילוי טופס דיגיטאלי של “הצטרפות למועדון הלקוחות”. בעת ההרשמה ו/או ההצטרפות, על חבר המבקש להצטרף למועדון להסכים לתקנון החברה ו/או תקנון מועדון הלקוחות וכן לתנאים נוספים.

יובהר, כי ההצטרפות למועדון הלקוחות באמצעות רישום באפליקציה הינה יעילה ומשתלמת בעבור חבר המבקש להצטרף שכן ההטבות שניתנות במסגרת הרישום באפליקציה אינן אחידות למי שמבקש להצטרף באמצעות רישום בסניפים.

מה נותן מועדון ריבאר בתצורתו החדשה:

ההצטרפות למועדון הלקוחות הינה ללא עלות, אינה מצריכה חידוש ותקפה עד לשינוי תצורתו של המועדון ו/או מדיניות הרשת שתפורסם.

הצטרפות למועדון הלקוחות מקנה הטבה ביום ההולדת של חבר המועדון, ברכישת מוצר בהנחה בשיעור % 30.

צבירת נקודות- בכל רכישה יצבור הלקוח נקודות זכות בשווי 10% מסכום הרכישה שישולם בפועל במעמד הרכישה (הסכום הקובע הוא סכום הרכישה ולא מחירם המלא של המוצרים המופיע בתפריט). ניתן יהיה לממש את הנקודות שנצברו ככל שערכם תואם את גובה העסקה בעת המימוש. 

רכישת מוצר ראשון (מוצר בודד הזול מבין המוצרים ברכישה) מעת הרישום ו/או הצטרפות למועדון הלקוחות, ב-50% הנחה לחברי המועדון המצטרפים באמצעות האפליקציה בלבד. הנחה זו ניתן באופן חד פעמי וככל שלא מומשה מעת ביצוע ההרשמה ו/או ההצטרפות ניתנת למימוש ללא הגבלת זמן.

הגדלת מוצר ללא עלות נוספת בהזמנת מוצר בגודל S או M. ההטבה ניתנת בכל הזמנה למצטרפים באמצעות האפליקציה בלבד.

ההטבות עשויות להשתנות מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי של הרשת, ואין התחייבות על הטבות נוספות ו/או שהטבות המצוינות לעיל יהיו תקפות בכל עת.

הגדרות

המועדון” – מועדון הלקוחות של החברה.

האתר” –  אתר האינטרנט של החברה בכתובת www.rebar.co.il ו/או כל אתר אחר של החברה. 

האפליקציה” – אפליקציית rebar.

תקופת החברות“- ללא הגבלת זמן, אלא אם הודיע אחד הצדדים על ביטול החברות כאמור להלן. במקרה בו בחר הלקוח להודיע על ביטול החברות, תבוא תקופת החברות לסיום תוך 14 ימי עסקים ממועד שליחת ההודעה. במקרה בו בחרה החברה להודיע על ביטול החברות, תיכנס הודעת הביטול לתוקפה תוך 30 ימים ממתן ההודעה ללקוח ובלבד, שמתן ההודעה מצד החברה לא נשלחה ללקוח לפני תום 12 חודשים ממועד ההצטרפות. 

.”הטבות” – הטבות הניתנות לחברי מועדון רי באר, כהגדרתן בסעיף ‎4 לתקנון.

חבר מועדון פעיל” – מי שהצטרף למועדון בהתאם לסעיף 3 לתקנון.

מועד ההצטרפות“- המועד בו הלקוח הצטרף למועדון הלקוחות 

התקנון” – תקנון המועדון כמפורט במסמך זה.

תקנון זה תקף למצטרפים למועדון רי באר בע”מ החל מיום 01.08.2021

המועדון מנוהל ע”י רי באר בע”מ מרח’ הנגר 24 הוד השרון טל’: 09-9766615

הצטרפות למועדון ותנאי החברות

החברות במועדון מיועדת ללקוחות פרטיים בלבד לצורך שימוש שעיקרו אישי או משפחתי, והיא אינה מיועדת לבתי עסק, לתאגידים, מוסדות וכיו”ב. ההצטרפות למועדון נעשית על בסיס אישי בלבד, כאשר המצטרף הוא זה שמוסר את כל פרטיו האישיים. למען הסר ספק, לא ניתן לצרף אדם אחר כחבר במועדון אף אם ניתנה הסכמתו לכך. על כל מצטרף לתת את פרטיו האישיים המלאים והנכונים ללא שימוש בשמות בדויים.

בכפוף להוראות הדין, החברה שומרת על זכותה שלא לאפשר לכל אדם, להצטרף למועדון ולהיות חבר מועדון, על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי שתחול עליה חובה לנמק את החלטתה האמורה. 

הצטרפות למועדון הלקוחות תעשה בשתי דרכים: באמצעות הורדת אפליקציה של רי באר ו/או רישום בסניפי הרשת ע”י מילויי טופס “הצטרפות למועדון הלקוחות”. הרישום ייעשה ע”י מסירת פרטים מזהים (שם מלא, מספר טלפון נייד, תאריך יום הולדת וכתובת דוא”ל) . כמו כן, הצטרפות למועדון הלקוחות כפופה לאישור קבלת חומר פרסומי וכן אישור תקנון המועדון. 

האחריות למסירת הפרטים הנכונים של הלקוח במעמד ההצטרפות, לרבות פרטי התקשרות וכן לעדכון החברה בגין כל שינוי שיחול בפרטים אלו, חלה על הלקוח בלבד, ולא תהיה לו כל טענה בעניין זה כלפי החברה, לרבות במקרה של אי דיוור ו/או אי מסירת עדכונים ו/או הודעות ו/או אי ו/או אי קבלת הטבות מחמת טעות ו/או אי עדכון בפרטים האמורים.

חבר מועדון לא יעשה ו/או יעודד ו/או יקדם ו/או ינחה ו/או יסייע לאחר לעשות בשירותי החברה ו/או בחברות במועדון כל שימוש שאינו חוקי, פוגעני ו/או מזיק לחברה ו/או לכל צד שלישי, וכן לא יתחזה לאחר ו/או יעשה שימוש באמצעי תשלום של צד ג’ ו/או שלא על-פי דין ו/או יפתח חברות במועדון שלא בעבורו או לשימוש האישי והמשפחתי בלבד.

חבר מועדון ישפה את החברה ו/או מי מטעמה, כולל ומבלי לגרוע את כל בעליה, מנהליה, נושאי המשרה, הגורמים הקשורים אליה ועובדיה נגד כל אבדן, הוצאה, עלויות, תביעות, פיצויים (כולל הוצאות סבירות בשל שכר טרחת עו”ד, תעריפי מומחים וכל הוצאה סבירה אחרת הקשורה בהתדיינות משפטית) הנובעים מ- ו/או שבאופן כלשהו קשורים עם חברותו במועדון ו/או הפרה של הדין או תנאי השימוש על-ידו.

חבר במועדון הלקוחות יהיה מי שחלים עליו כלל התנאים הבאים (במצטבר):
(א) הוא יחיד (אדם פרטי).

(ד) מי שאישר את תנאי מועדון הלקוחות בעת הרישום למועדון באמצעות האפליקציה (אישור קבלת חומר פרסומי וכן אישור תקנון מועדון הלקוחות). 

(ה) הוא עומד (ויעמוד בכל תקופת חברותו במועדון) במכלול תנאי החברות במועדון
בהתאם להוראות תקנון זה.

בכל מקרה, לא יורשו להיות חברים במועדון – תאגידים; ו/או בתי עסק; ו/או לקוחות עסקיים ו/או ארגונים ו/או התאגדויות כלשהן.

הצטרפות קטינים מתחת לגיל 18

קטינים אשר גילם אינו עולה על גיל 18 (להלן: “קטינים”) המבקשים להתקבל כחברים במועדון הלקוחות נדרשים לקבל את הסכמת הוריהם ו/או אפוטרופוסים החוקיים (להלן: “ההורים”) להצטרפות למועדון וכן ליידע אותם באשר להוראות מדיניות הפרטיות. על ההורים לפקח על פעילות הקטינים כך שלא יפעלו בניגוד לדעתם ו/או להוראות מדיניות הפרטיות. כל פעילות שתבוצע במסגרת מועדון הלקוחות על ידי הקטינים מהווה הסכמה של הקטינים ושל הוריהם באשר למדיניות מועדון הלקוחות ובד בבד למדיניות הפרטיות. 

כמו כן, הצטרפות למועדון הלקוחות תתאפשר לקטינים אשר גילם עולה על 13 שנים בלבד. ובכלל זה, מידע הנוגע לילדים מתחת לגיל 18 לא יישמר במערכת ו/או במאגרי המידע, לרבות פרטי כרטיס אשראי. למען הסר ספק, יודגש כי פרטי אשראי יישמרו במקרים שמודבר בקטין אשר מלאו לו 16 שנים, בהתאם לדין. 

הטבות לחברי המועדון

חברי המועדון יהיו זכאים להטבות המפורטות בנספח א’ לתקנון, וכפי שיעודכן על ידי החברה מעת לעת. החברה שומרת על זכותה להוסיף או לגרוע מההטבות המנויות בנספח א’, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

נקודות זכות

חבר מועדון יהיה זכאי לצבור נקודות זכות בגין רכישת מוצרי החברה, ולממש את נקודות הזכות ברכישת מוצרי החברה, בהתאם לתנאים המפורטים להלן. סכומי הרכישה המזכים בנקודות זכות ושווי כל נקודת זכות, מפורט בנספח א’ לתקנון, כפי שישתנה מעת לעת.

החברה שומרת על זכותה לעדכן מעת לעת את כמות נקודות הזכות שניתן יהיה לצבור בכל רכישה ואת תנאי הצבירה, ובלבד שכל שינוי כאמור יחול על הלקוח רק ביחס לרכישות עתידיות ולא יפגעו בכמות הנקודות שנצברו על ידו עד לשינוי כאמור, וכי הודעה על שינוי כאמור תימסר לחברי המועדון 14 ימים לפחות לפני כניסת השינוי לתוקפו. 

רכישה או קבלת מוצר באמצעות מימוש נקודות זכות, מימוש שוברים, פיצוי, הטבה המגיעה לחברי מועדון או הטבה כללית הניתנת ללקוחות החברה או בכל דרך אחרת בה לא נדרש תשלום במזומן או באשראי בגין המוצר, לא תזכה את הלקוח בצבירת נקודות זכות. 

נקודות הזכות יצברו לטובת חבר המועדון בחשבון אחד, ולא ניתן יהיה להעבירן לצד ג’ כלשהו, לרבות לקוח אחר של החברה או חבר מועדון אחר, לסחור בהן, או להמירן למזומן.

רישומי החברה ביחס לכמות נקודות הזכות שנצברו לטובת חבר המועדון, יהוו ראיה לכאורה לכמות הנקודות האמורה ולחבר המועדון לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין זה. 

נקודות הזכות שיצברו לטובת הלקוח יהיו ניתנות למימוש רק ברכישה הבאה שלאחר הרכישה שזיכתה את חבר המועדון בנקודות הזכות, ובכפוף להצגת תעודה מזהה של בעל כרטיס המועדון בסניפי הרשת ו/או/ הזמנה באמצעות האפליקציה

מימוש נקודות הזכות יתאפשר בכל עסקה ובלבד שקיים ללקוח יתרת נקודות לתשלום בגין מלוא שווי העסקה. לא ניתן לפצל עסקאות עם מימוש חלקי של הנקודות. למען הסר ספק יובהר כי ככל שהלקוח יחליט לרכוש מוצר באמצעות הנקודות, התשלום כולו יהא באמצעות הנקודות שצבר. לא ניתן יהיה לחלק את התשלום בגין רכישת מוצר, כך שחלקו ישולם באמצעות מימוש נקודות זכות וחלקו באמצעות מזומן או כרטיס אשראי.

בכל מקרה של ביטול עסקה בכפוף להוראות הדין, הלקוח יזוכה באופן אוטומטי כל נקודות הזכות שנצברו לטובת הלקוח בגין הרכישה שבוצעה במסגרת העסקה שבוטלה.

ביטול עסקה יבוצע במקרים מצומצמים בהתאם לחוק הגנת הצרכן (ביטול עסקה),תשע”א-2010.              

מובהר, כי נקודות הזכות יהיו ניתנות לצבירה ולמימוש בהתאם לתנאים המנויים בתקנון זה ולמשך כל תקופת החברות. 

תנאים כללים למימוש ההטבות

חבר המועדון יהיה זכאי למימוש ההטבות אך ורק בתוך תקופות המימוש המצויינות ביחס לכל הטבה, ובכפוף לכך שבמועד מתן ההטבה וממועד מימושה, מוגדר כלקוח מועדון פעיל ו/או לקוח העומד בתנאי תקנון מועדון הלקוחות.

 מימוש ההטבות מותנית בקיומו של מלאי המוצרים הניתנים במסגרת ההטבות ברשת ו/או בסניפים, בו מבקש הלקוח לממש את ההטבה.

רכישת מוצר החברה במסגרת הטבות ו/או מבצעים הניתנים לחברי המועדון תיעשה אך ורק באמצעות תשלום במזומן או באמצעות כרטיס אשראי או באמצעות נקודות זכות בכפוף לתנאי תקנון זה ולמעט אם החברה תודיע אחרת, ולא יתקבל כל אמצעי תשלום אחר, לרבות, קופונים, שוברים, תווי שי, כרטיסי הנחה וכיו”ב.

כל הטבה ו/או צבירת נקודות זכות ניתנת למימוש פעם אחת בלבד, אלא אם צוין במפורש אחרת בתנאי ההטבה.

במקרה של רכישת מספר מוצרים בעסקה אחת בה ניתנת ההטבה, ההטבה תינתן על המוצר הזול ביותר מבניהם בלבד, אלא אם צוין אחרת בתנאי ההטבה. 

ההטבות לחברי המועדון הינן אישיות ואינן ניתנות להעברה ו/או המחאה ו/או שיעבוד ו/או מכירה ו/או הסבה ו/או המרה ו/או החלפה וכיו”ב. 

החברה שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לגרוע ולשנות את ההטבות ו/או את מחיריהן ו/או עלותן ו/או להציע הטבה חלופית, בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות  לאחר מסירתן לחברי המועדון ו/או תוך כדי תקופת מימוש ההטבות ועל אף שחברי המועדון טרם מימשו ההטבה, ובלבד שאם הדבר נעשה לאחר שמידע על ההטבות נמסר לחברי המועדון, תימסר להם הודעה על כך עד 14 ימים לפני כניסת השינוי לתוקף.

יובהר, הטבות אלו לא יחולו על הזמנות שיוזמנו במסגרת Rebarhome.

הפסקת פעילות המועדון

החברה שומרת על זכותה לסיים את תכנית מועדון הלקוחות, ובפרט את הטבת צבירת נקודות הזכות, ובלבד שהודעה כאמור לא תינתן בטרם חלפה תקופה של 12 חודשים ממועד ההצטרפות. במועד סיום התכנית או הטבת צבירת נקודות הזכות שייקבע על ידי החברה, לא תינתן יותר אפשרות לצבור נקודות זכות בגין רכישת מוצרים, וכן כל נקודות הזכות וההטבות שנצברו ולא מומשו עד לאותה עת, תימחקנה ותפקענה ללא פיצוי בגין שוויין. על אף האמור, תוכל החברה לסיים את תכנית מועדון הלקוחות, ובפרט את הטבת צבירת נקודות הזכות, 

סיום וביטול חברות

כל חבר מועדון יהיה זכאי לבטל את חברותו והסרתו מהמועדון בכל עת בהתאם להוראות הדין החלה באותה עת.  בכפוף לכל דין, ותקנון מועדון הלקוחות, החברה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לשלול מחבר מועדון את חברותו במועדון ו/או לעכב ו/או לשלול ממנו הזכות לקבל את ההטבות כולן או חלקן, אם ביחס לאותו חבר מועדון יתעורר חשד אצל החברה בנוגע לכל אחד מהמקרים הבאים: (א) חבר המועדון הפר או לא עמד בתנאי מן התנאים המפורטים בתקנון; (ב) התנהגות/פעולה של חבר המועדון מפרה דין כלשהו או שהיא מזיקה לאינטרסים של חבר מועדון אחר ו/או המועדון ו/או מי מטעמו; (ג) אי תקינות, זיוף או מרמה לגבי החברות במועדון וכיו”ב. לחבר המועדון לא יהיו כל טענות כנגד המועדון בקשר עם האמור לעיל.

במקרה של סיום או ביטול חברות במועדון כאמור לעיל, בין אם על ידי חבר המועדון ובין אם על ידי החברה, לא יהיה חבר המועדון זכאי להטבות ו/או למימושן של הטבות שניתנו לו לפניי ביטול החברות ו/או  לזכויות הניתנות לחברי המועדון ו/או בגין הטבות שניתנו לו ולא מומשו בטרם סיום חברותו במועדון.

מדיניות פרטיות, מאגר מידע ודיוור ישיר

הפרטים האישיים שיימסרו על ידי כל אחד מחברי המועדון במסגרת ההצטרפות למועדון הלקוחות ו/או חידוש החברות במועדון הלקוחות יהיו כפופים למדיניות הפרטיות של החברה. 

החברה לא תמסור את פרטי חבר המועדון לצדדים שלישיים, אלא בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן: (א) אם תידרש לעשות כן על פי צו שיפוטי או לפי דין; (ב) אם תקבל התראה לנקיטה בהליכים משפטיים נגדה בגין פעולות שבוצעו על ידי חבר המועדון ובכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין חבר המועדון לבין החברה; (ג) אם תארגן את פעילות המועדון במסגרת גוף אחר – וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות המועדון עם פעילותו של גוף אחר ובלבד שהגוף האחר זה יקבל על עצמו כלפי חברי המועדון את הוראות מדיניות פרטיות זו  (ד) אם יתעורר חשד כי חבר המועדון ביצע מעשה ו/או מחדל בלתי חוקיים ו/או בניגוד להוראות הדין, לרבות התקנון ו/או שעלולים לפגוע בחברה ו/או במי מטעמה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות בחברי מועדון אחרים ו/או במקרה  אם וככל שהדבר יידרש לצורך הפעלת המועדון, כגון העברת פרטים לעובדים, לקבלני משנה ולגופים אחרים השותפים במועדון או המעורבים בהפעלתו. לחברי המועדון לא תהיה טענה או דרישה כלפי החברה  בקשר למסירת פרטי חבר המועדון כאמור.

מסירת פרטי הלקוח בעת הצטרפותו למועדון הלקוחות מהווה הסכמה של חבר המועדון לכך שפרטיו יוחזקו על ידי החברה ו/ או מי מטעמה, וכי ייעשה במידע זה שימוש בהתאם למטרות הבאות: (א) למטרות שיווק, פרסום, קידום מכירות ומכירות ולמטרת פניה לחבר המועדון בכל דרך לרבות בדרך של דיוור ישיר בכל אמצעי תקשורת שתמצא לנכון (לרבות בכתב, בדפוס, בטלפון, בפקסימיליה, בדרך ממוחשבת או באמצעי אחר לרבות מסרונים ו/או הודעות ו/או התראות באמצעות האפליקציה.  , אלא אם הלקוח הודיע על סירובו לקבל הודעות פרסומת לטלפון הנייד או לכל אמצעי תקשורת אחר שמסר; (ב) לצרכי ניהול המועדון, עידוד נאמנות, ניתוח ומחקר סטטיסטי, עריכת סקרים וכל שימוש מקוון אחר בקשר למועדון; (ג) לצרכים פנימיים, כגון צרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות; וכן (ד) לצרכי דיוור חומר שיווקי ופרסומי, לרבות באמצעות “עוגייה” ((cookies. שימוש כאמור בפרטי חבר המועדון לא ייחשב כפגיעה בפרטיות. עוד מוסכם שמידע כאמור יחשב לקניינה של החברה וחבר המועדון מוותר בזאת על כל טענה בגין שימוש ו/או בעלות במידע כאמור, לרבות ויתור על כל טענה על פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ”א 1981. החברה לא תיחשב כמפרת התחייבות לפרטיות או פוגעת בפרטיות משתמש בשל כל מידע, כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ”ה – 1995, שיהיה בו כדי לזהות משתמש או להתחקות אחריו על ידי אחר, ואשר נובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים ככלל ותקשורת מחשבים בפרט. 

חברי המועדון מאשרים שידוע להם שלא חלה עליהם חובה חוקית למסור את פרטי חבר המועדון וכי מסירת המידע הנ”ל נעשית מרצונם החופשי ובהסכמתם. חברי המועדון מסכימים בזאת באופן מפורש לשימוש האמור לעיל בפרטיהם לצורך האמור בתקנון זה כי השימוש בהם לא ייחשב כפגיעה בפרטיות ולא יזכה אותם בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו. 

חברי מועדון שמתנגדים לשימוש בפרטי חבר המועדון אודותיהם ו/או שמעוניינים להסיר עצמם ממאגר המידע של החברה, יודיעו על כך באפליקציה ו / או באמצעות “צור קשר” ו/או בכל אמצעי אחר על פי חוק למשרדי החברה ובמקרה זה החברה תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה, לבטל את חברותם במועדון מבלי שהם יהיו זכאים לפיצוי כלשהו בגין כך. 

חברי מועדון שמבקשים לא לקבל פניות באמצעות דיוור ישיר או כל אמצעי תקשורת אחר, קרי אסמס ו/או הודעות ו/או התראות באמצעות האפליקציה, יוכלו לעשות זאת בכל רגע נתון, על ידי כניסה לאתר החברה ו/או לאפליקציה ולהסיר את האישור לקבלת ההודעות ו/או התראות. 

שונות

דרכי מסירת הודעות מהמועדון לחברי המועדון, בכל דבר ועניין, ייעשו באופן ובדרך שייקבע על ידי החברה, לפי שיקול דעתה הבלעדי. מבלי לגרוע מהאמור, פרסום בסניפי החברה השונים ו/או בפרופיל המשתמש של החברה ברשת החברתית פייסבוק ו/או באמצעי תקשורת כלשהו שנמסר על ידי חבר המועדון בעת הצטרפותו ו/או ו/או באמצעות דיוור ישיר ו/או באתר האינטרנט של החברה ייחשב כמסירת הודעה לחברי המועדון, ולחברי המועדון לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בקשר עם מסירת הודעות כאמור לעיל.

דרכי מסירת הודעות מחברי המועדון לחברה בכל דבר ועניין, ייעשו באמצעות פנייה לאתר הבית של החברה: www.rebar.co.il בעמודת צור קשר/ שירות לקוחות, או באמצעות דואר אלקטרוני: [email protected]

בכל מקרה של סתירה בין הוראות התקנון לפרסומים אחרים כלשהם בקשר למועדון, תגברנה הוראות התקנון, למעט אם נאמר באותו פרסום אחרת.

האמור בתקנון זה נכתב בלשון זכר לשם הנוחות בלבד ומופנה לנשים וגברים כאחד.
הזמנת מוצרים באפליקציה ובאתר ההזמנות על ידי חברי מועדון כפופה לתקנון זה וגם לתקנון תנאי השימוש באתר ובאפליקציית rebar אותו ניתן למצוא באפליקציית rebar.

אלא אם נאמר אחרת במפורש, בהטבות הניתנות לחברי מועדון ו/או ללקוחות האתר ו/או ללקוחות האפליקציה ו/או לכלל הלקוחות לא יהיה כפל מבצעים והנחות. ומימושן כפוף לתקנון האתר והאפליקציה ו/או לתקנון זה, לפי העניין.

לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב תהיה סמכות השיפוט הבלעדית והייחודית בכל תביעה בקשר עם התקנון ו/או המועדון ו/או החברות במועדון וכל הנובע ו/או הקשור לכך, ולאף בית משפט אחר לא תהיה סמכות מקבילה להם. דיני מדינת ישראל יחולו על כל תביעה כאמור.

הטבות לחברי מועדון

חברי המועדון יהיו זכאים להטבות כדלקמן: – ההצטרפות ללא עלות ותקפה לכל החיים

צבירת נקודות זכות 

בגין כל רכישה בכל אחד מסניפי החברה ו/או באתר ו/או באפליקציה, וכנגד הצגת כרטיס מועדון בתוקף במועד התשלום בסניף בליווי תעודה מזהה של חבר המועדון (ברכישה באתר ו/או באפליקציה ההזדהות כחבר מועדון בתוקף תיעשה באמצעות הזנת פרטי הלקוח), יצבור הלקוח נקודות זכות בשווי 10% מסכום הרכישה שישולם בפועל במעמד הרכישה (הסכום הקובע הוא סכום הרכישה ולא מחירם המלא של המוצרים המופיע בתפריט) ובלבד שהסכום שולם במזומן או בכרטיס אשראי, ולא בכל אמצעי אחר.

כל נקודת זכות היא שוות ערך לשקל חדש אחד בלבד (1 ₪). 

מימוש נקודות זכות 

הטבת יום הולדת  – חבר מועדון יהיה זכאי בחודש הקלנדרי בו חל יום הולדתו, לקבל מוצר ב-30% הנחה לבחירתו מהמוצרים המוצעים בתפריט הקיים, ללא תוספות, בסניף בו תמומש ההטבה בכפוף לקיומו במלאי הסניף במועד המימוש. 

יום ההולדת בסעיף זה, הנו יום ההולדת החל בתאריך הלועזי של בעל הכרטיס כפי שמופיע בתעודה המזהה, ובכפוף לתאריך יום ההולדת אשר מסר חבר המועדון במעמד ההצטרפות ו/או החידוש. 

ההטבה תהא ניתנת למימוש פעם אחת בלבד, במהלך החודש הקלנדרי בו חל יום הולדתו. כך לדוגמא, לקוח שיום הולדתו חל ב-15 בחודש ספטמבר, יוכל לממש את הטבת יום ההולדת החל מ-1 בחודש ספטמבר ועד ל-30 בחודש ספטמבר. 

הטבת יום הולדת שלא מומשה בתקופה שננקבה לעיל, תפקע ולא יינתן כל החזר או פיצוי בגינה. 

הטבת יום ההולדת אינה ניתנת להמרה ו/או להעברה לצד ג’. 

הטבות כלליות

בנוסף להטבות המנויות לעיל, חברי המועדון יהיו זכאים להנות ממבצעים ייחודיים ומהטבות לחברי המועדון שהחברה תחליט עליהם על פי שיקול דעתה הבלעדי. מובהר, כי אין באמור כדי להוות התחייבות מצד החברה להוסיף על ההטבות המנויות לעיל, הטבות נוספות או מבצעים כלשהם, וכל החלטה בעניין, לרבות ביחס לטיב ההטבות/מבצעים, או לכמויות נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של החברה. ההטבות אינן אחידות ומוצעות לחברי המועדון 

בהתאם לדרך הצטרפותם למועדון הלקוחות. ההטבות המוצעות במסגרת המועדון לחברי המועדון אשר נרשמו באפליקציה אינה אחידה לחברי המועדון אשר נרשמו בסניפי הרשת. 

ההצטרפות למועדון הלקוחות הנה חד פעמית, וללא עלות ואין צורך לחדשה מעת לעת.

עם ההצטרפות ו/או הרשמה למועדון הלקוחות, תינתן הנחה בשיעור של 50% על הזמנת המוצר הראשון בלבד, ותינתן על המוצרים הקיימים לאותו עת בתפריט ובסניפי הרשת. ההטבה ניתנת למימוש פעם אחת בלבד וניתנת למימוש ללא הגבלת זמן מעת ההצטרפות ו/או הרישום למועדון הלקוחות. הטבה זו ניתנת לחברי המועדון המצטרפים באמצעות האפליקציה.

ניתן להגדיל מוצר ו/או משקה ללא תוספת תשלום. הטבה זו ניתנת לחברי מועדון אשר נרשמו באמצעות האפליקציה בלבד. 

ההטבות לחברי מועדון הלקוחות, המפורטות לעיל,  לא יחולו על הזמנות שיוזמנו במסגרת RebarHome.

Memory: 11MB (2.15% of 512MB)
דילוג לתוכן