הפרטים האישיים שיימסרו על ידי כל אחד מחברי המועדון במסגרת ההצטרפות למועדון הלקוחות ו/או חידוש החברות במועדון הלקוחות יהיו כפופים למדיניות הפרטיות של החברה.

החברה לא תמסור את פרטי חבר המועדון לצדדים שלישיים, אלא בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן: (א) אם תידרש לעשות כן על פי צו שיפוטי או לפי דין; (ב) אם תקבל התראה לנקיטה בהליכים משפטיים נגדה בגין פעולות שבוצעו על ידי חבר המועדון ובכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין חבר המועדון לבין החברה; (ג) אם תארגן את פעילות המועדון במסגרת גוף אחר – וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות המועדון עם פעילותו של גוף אחר ובלבד שהגוף האחר זה יקבל על עצמו כלפי חברי המועדון את הוראות מדיניות פרטיות זו  (ד) אם יתעורר חשד כי חבר המועדון ביצע מעשה ו/או מחדל בלתי חוקיים ו/או בניגוד להוראות הדין, לרבות התקנון ו/או שעלולים לפגוע בחברה ו/או במי מטעמה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות בחברי מועדון אחרים ו/או במקרה  אם וככל שהדבר יידרש לצורך הפעלת המועדון, כגון העברת פרטים לעובדים, לקבלני משנה ולגופים אחרים השותפים במועדון או המעורבים בהפעלתו. לחברי המועדון לא תהיה טענה או דרישה כלפי החברה  בקשר למסירת פרטי חבר המועדון כאמור.

מסירת פרטי הלקוח בעת הצטרפותו למועדון הלקוחות מהווה הסכמה של חבר המועדון לכך שפרטיו יוחזקו על ידי החברה ו/ או מי מטעמה, וכי ייעשה במידע זה שימוש בהתאם למטרות הבאות: (א) למטרות שיווק, פרסום, קידום מכירות ומכירות ולמטרת פניה לחבר המועדון בכל דרך לרבות בדרך של דיוור ישיר בכל אמצעי תקשורת שתמצא לנכון (לרבות בכתב, בדפוס, בטלפון, בפקסימיליה, בדרך ממוחשבת או באמצעי אחר לרבות מסרונים ו/או הודעות ו/או התראות באמצעות האפליקציה.  , אלא אם הלקוח הודיע על סירובו לקבל הודעות פרסומת לטלפון הנייד או לכל אמצעי תקשורת אחר שמסר; (ב) לצרכי ניהול המועדון, עידוד נאמנות, ניתוח ומחקר סטטיסטי, עריכת סקרים וכל שימוש מקוון אחר בקשר למועדון; (ג) לצרכים פנימיים, כגון צרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות; וכן (ד) לצרכי דיוור חומר שיווקי ופרסומי, לרבות באמצעות “עוגייה” ((cookies. שימוש כאמור בפרטי חבר המועדון לא ייחשב כפגיעה בפרטיות. עוד מוסכם שמידע כאמור יחשב לקניינה של החברה וחבר המועדון מוותר בזאת על כל טענה בגין שימוש ו/או בעלות במידע כאמור, לרבות ויתור על כל טענה על פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ”א 1981. החברה לא תיחשב כמפרת התחייבות לפרטיות או פוגעת בפרטיות משתמש בשל כל מידע, כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ”ה – 1995, שיהיה בו כדי לזהות משתמש או להתחקות אחריו על ידי אחר, ואשר נובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים ככלל ותקשורת מחשבים בפרט.

חברי המועדון מאשרים שידוע להם שלא חלה עליהם חובה חוקית למסור את פרטי חבר המועדון וכי מסירת המידע הנ”ל נעשית מרצונם החופשי ובהסכמתם. חברי המועדון מסכימים בזאת באופן מפורש לשימוש האמור לעיל בפרטיהם לצורך האמור בתקנון זה כי השימוש בהם לא ייחשב כפגיעה בפרטיות ולא יזכה אותם בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו.

חברי מועדון שמתנגדים לשימוש בפרטי חבר המועדון אודותיהם ו/או שמעוניינים להסיר עצמם ממאגר המידע של החברה, יודיעו על כך באפליקציה ו / או באמצעות “צור קשר” ו/או בכל אמצעי אחר על פי חוק למשרדי החברה ובמקרה זה החברה תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה, לבטל את חברותם במועדון מבלי שהם יהיו זכאים לפיצוי כלשהו בגין כך.

חברי מועדון שמבקשים לא לקבל פניות באמצעות דיוור ישיר או כל אמצעי תקשורת אחר, קרי אסמס ו/או הודעות ו/או התראות באמצעות האפליקציה, יוכלו לעשות זאת בכל רגע נתון, על ידי כניסה לאתר החברה ו/או לאפליקציה ולהסיר את האישור לקבלת ההודעות ו/או התראות.