תקנון פעילות יום הולדת 10 למועדון החברים של rebar

הגדרות

למונחים הבאים בתקנון תהא ההגדרה המפורטת לצידם להלן:

“עורכת הפעילות”           rebar בע”מ | רח’ הנגר 24, הוד השרון, מיקוד: 4527713

“הפעילות”                       המשתתפים יקבלו הודעת סמס עם קישור למשחק עם פרסים לחגיגת יום הולדת ה-10 של המועדון הלקוחות. הפרס יורגל מתוך מס’ הטבות אותן תעניק הרשת. ההטבה תמומש רק באפליקציה של rebar בלבד.

“משתתף”                       חבר מועדון rebar בתוקף במהלך תקופת הפעילות ואישר קבלת חומר פרסומי באמצעות סמס

“אתר עורכת הפעילות”   www.rebar.co.il

הפרס”                             8 סוגי מתנות או הטבות שונות, כמפורט בסעיף 4 להלן, למימוש באפליקציה בלבד

“תקופת הפעילות”  התקופה האמורה כמפורט בסעיף 2 להלן.

 

 1. תקופת הפעילות
  • הפעילות תיערך החל מיום 22/2/2023 ועד 2/3/2023 (להלן: “תקופת הפעילות“) ו/או עד גמר המלאי
  • מובהר בזאת כי עורכת הפעילות, תהא רשאית להאריך ו/או לקצר את תקופת הפעילות על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 2. השתתפות בפעילות
  • כל משתתף יכול לזכות בפרס פעם אחת בתקופת הפעילות, ובתנאי שהינו חבר מועדון בתוקף.
  • עורכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות לשנות כל הוראה מהוראות תקנון זה בכל עת ובלא צורך בהודעה על כך, מעבר לפרסום הנוסח העדכני של התקנון באתר הפעילות. האחריות להכרת התקנון כפי שיהיה מעת לעת חלה על המשתתף.
  • חברי מועדון חדשים המצטרפים בתקופת הפעילות יקבלו סמס עם הקישור של המשחק תוך שעתיים אחרי הצטרפותם
 3. הפרסים

הטבות למימוש באפליקציה של rebar:

כמות: 1.000 נקודות (אלף).

כמות: 48,580 יחידות (ארבעים ושמונה אלף, חמש מאות ושמונים).

כמות: 100 יחידות (מאה).

כמות: 100 יחידות (מאה).

כמות: 100 יחידות (מאה).

כמות: 10 יחידות (עשר).

כמות: 100 יחידות (מאה).

כמות: 10 יחידות (עשר)

 1. כללי
  • תקנון הפעילות ניתן לעיון במשרדי עורכת הפעילות בהודעת ה-סמס וכן באתר עורכת הפעילות.
  • עורכת הפעילות או מי מטעמה אינה אחראית ולא תהיה אחראית באופן כלשהו לפעילותן התקינה של רשת האינטרנט, החשמל, או כל אמצעי תשתית או תקשורת אחר, על כל רכיביהן ולא תשא באחריות להפסקות, הפרעות, ניתוקים, נזקים, הוצאות, מניעת רווח וכיו”ב, אשר יגרמו למשתתף בקשר עם השתתפות בפעילות, במישרין או בעקיפין.
  • עורכת הפעילות רשאית להפסיק, להאריך או לבטל את הפעילות (במהלך הפעילות או בסיומה) מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתה הבלעדי.
  • עורכת הפעילות תהיה הפוסקת הסופית בכל עניין הנוגע לפעילות ובנוגע לכל שאלה שתתעורר במהלכה ו/או בקשר עמה ובנוגע לכל תקלה ו/או בעיה ו/או כל מצב בלתי צפוי שייווצר במהלך הפעילות, בין אם צוינו במפורש בתקנון זה ובין אם לאו ולמשתתף לא תהיה כל טענה בשל כך.
  • ההשתתפות בפעילות אסורה על מנהלי ועובדי rebar
  • למען הסר ספק, מובהר בזאת כי עורכת הפעילות אינה אחראית כלפי המשתתף לכל נזק גוף ו/או רכוש ו/או אחר אשר ייגרם למשתתף ו/או לאחר עקב הפעילות ו/או בשל זכייתו בפרס כלשהו ו/או עקב השתתפותו בפעילות ו/או נזק שנגרם במהלך הפעילות.
  • למען הסר ספק מובהר בזאת, כי עורכת הפעילות אינה אחראית על איכות המתנות הניתנות על ידי העסקים החיצוניים המשתתפים בפעילות, ככל שמשתתפים בה.
  • בכל מקרה של סתירה או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר הפעילות, תגברנה הוראות תקנון זה, לכל דבר ועניין.
  • האחריות על מימוש הפרס ו/או ההטבה הינה על המשתתף בלבד. עורכת הפעילות לא תישא באחריות בגין אי מימוש הפרס ו/או ההטבה בגין סיבות התלויות, בעקיפין או במישרין, במשתתף, כולל מעבר לתוקף
 2. התיישנות

תקופת ההתיישנות לכל תובענה כנגד החברה, בגין כל עניין הנובע מפעילות זו, היא 6 חודשים ממועד סיום הפעילות.